Bookshop history of western education
Search books in Bookshop history of education
Algemene voorwaarden Mail sturen
 

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN "ANTIQUARIAAT MINIATUUR"

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van "Antiquariaat Miniatuur" zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van "Antiquariaat Miniatuur" worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door "Antiquariaat Miniatuur" ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van "Antiquariaat Miniatuur" zijn vrijblijvend en "Antiquariaat Miniatuur" behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door "Antiquariaat Miniatuur". "Antiquariaat Miniatuur" is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt "Antiquariaat Miniatuur" dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro´s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van "Antiquariaat Miniatuur".
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn krijgt u eenmalig een herinnering. Het factuurbedrag wordt dan verhoogd met 5,= administratiekosten. Indien de koper alsnog in gebreke blijft volgt een aanmaning. De kosten ( bv. Incasso) hieraan verbonden zijn voor rekening van de klant.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is "Antiquariaat Miniatuur" gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door "Antiquariaat Miniatuur".

Artikel 4. Levering

 1. De door "Antiquariaat Miniatuur" opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 3. "Antiquariaat Miniatuur" kan gedifferentieerde verzendtarieven hanteren. Indien u bij uw bestelling een verzendwijze kiest die niet van toepassing is op uw bestelling, is "Antiquariaat Miniatuur" gerechtigd om de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 4. "Antiquariaat Miniatuur" behoudt zich het recht voor om verzendingen op een andere, mogelijk efficiëntere wijze te verpakken dan de door u gekozen verzendwijze. Dit zal echter nimmer leiden tot extra kosten voor de klant.

 
Klik op het plaatje voor een vergroting

 
Algemene voorwaarden Powered by MySQL and CMSimple Copyright & Disclaimer
Hosted by:   RedaInternet    |      Copyright  © 2009 Antiquariaat Miniatuur     |     Design: Webmaster Miniatuur    |