Bookshop history of western education
Search books in Bookshop history of education
Algemene voorwaarden - pag. 2 Mail sturen
 

 

Algemene voorwaarden - pag. 2

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN "ANTIQUARIAAT MINIATUUR"

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan "Antiquariaat Miniatuur" verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door "Antiquariaat Miniatuur" geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. "Antiquariaat Miniatuur" garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u "Antiquariaat Miniatuur" daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft "Antiquariaat Miniatuur" de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan "Antiquariaat Miniatuur" te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en "Antiquariaat Miniatuur", dan wel tussen "Antiquariaat Miniatuur" en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en "Antiquariaat Miniatuur", is "Antiquariaat Miniatuur" niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van "Antiquariaat Miniatuur".

Artikel 9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft "Antiquariaat Miniatuur" in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat "Antiquariaat Miniatuur" gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan "Antiquariaat Miniatuur" kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

 1. Indien u aan "Antiquariaat Miniatuur" schriftelijk opgave doet van een adres, is "Antiquariaat Miniatuur" gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan "Antiquariaat Miniatuur" schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door "Antiquariaat Miniatuur" gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat "Antiquariaat Miniatuur" deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met "Antiquariaat Miniatuur" in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door "Antiquariaat Miniatuur" vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. "Antiquariaat Miniatuur" is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 
Klik op het plaatje voor een vergroting

 
Algemene voorwaarden Powered by MySQL and CMSimple Copyright & Disclaimer
Hosted by:   RedaInternet    |      Copyright  © 2009 Antiquariaat Miniatuur     |     Design: Webmaster Miniatuur    |